مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
E-Lite - Unlimited Disk Space

Unlimited Bandwidth

Single Domain Hosting

Unlimited Email Accounts

Shared SSL Certificate

FREE Domain Name with Annual plan


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
E-Basic - Unlimited Disk Space

Unlimited Bandwidth

3 Domains

Unlimited Email Accounts

Shared SSL Certificate

FREE Domain Name with Annual Plan


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
E-Advanced - Unlimited Disk Space

Unlimited Bandwidth

5 Domains

Unlimited Email Accounts

Shared SSL Certificate

FREE Domain Name with Annual plan

E-Unlimited - Unlimited Disk Space

Unlimited Bandwidth

Unlimited Domains

Unlimited Email Accounts

Shared SSL Certificate

FREE Domain Name with Annual plan

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.200.222.93) وارد شده است.