مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Copper - 50 GB Webspace

500 GB Bandwidth

25 cPanel Accounts

24/7 Support

99% Uptime


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Silver - 100 GB Webspace

1000 GB Bandwidth

50 cPanel Accounts

24/7 Support

99% Uptime


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Gold - 200 GB Webspace

2000 GB Bandwidth

75 cPanel Accounts

24/7 Support

99% Uptime


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت
Diamond - 300 GB Webspace

2500 GB Bandwidth

100 cPanel Accounts

24/7 Support

99% Uptime


ثبت رایگان دامنه بر شرایط انتخابی پرداخت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.236.35.159) وارد شده است.